بسم الله الرحمن الرحيم

هرگونه دان لود و چاپ متون اين برنامه كه صرفاً براي استفاده شخصي باشد مجاز است ، اما براي عرضه در سايتها و برنامه هاي ديگر و چاپ كتب مستلزم كسب اجازه كتبي از مؤسسه كتاب الابرار بوده و استفاده غير مجاز از اين متون متضمن مسئوليت شرعي و قانوني است و تصرف در مال غير محسوب ميشود و جميع حقوق تهيه و تصحيح اين متون براي ناشر و صاحب آن محفوظ است.

SALSABEEL@ALABRAR.INFO